Algemene verkoopsvoorwaarden

ALGEMENE KOOPOVEREENKOMST 3Dlabs 3D Printing Services

U kan deze voorwaarden HIER downloaden.

1.OFFERTE

Indien de koper akkoord gegeven heeft voor het uitvoeren van een offerte, maar er door de koper verder geen gevolg aangegeven wordt dan zal alsnog het totale bedrag van de offerte gefactureerd worden aan de koper.

1.2  Mogelijkheid tot verbreken van offerte door koper:

Offertes die goedgekeurd zijn door beide partijen zijn contractuele verbintenissen. Indien een offerte wenst verbroken te worden door de koper dan geven wij de koper de  mogelijkheid om dit te doen, weliswaar met een te betalen kost van 25% van het totale factuurbedrag vermeerderd met 21% BTW op dit bedrag en met een minimum van €50. Nadat de koper de verbrekingskosten heeft betaald zal de initiële factuur gecrediteerd worden met een creditnota en er zal een nieuwe factuur worden opgemaakt ter dienste van het correcte aangerekende bedrag te verwerken in de boekhouding van de beide partijen.

(voorbeeld, totaalbedragfactuur €1500 BTWincl)

1500/100 * 25 = €375 (25% Verbrekingskosten)
375/100*21=78,75 (21%BTW)
375+78,75 = 453,75 (Totaal te betalen bedrag verbrekingskosten)

Indien de koper kennis geeft om een offerte te verbreken dan kan dit door een email te sturen naar ons(info@3dlabss.be) of (administratie@3dlabss.be) met vermelding van het offertenummer en kennisgeving tot verbreking van de offerte.  

Er is pas sprake van een voltooide verbreking van offerte en diens betalingsverplichting indien wij de verbrekingskosten van de betreffende offerte hebben ontvangen op onze rekening. Tot dan blijven de totaal verschuldigde bedragen en uitvoerbaarheid alsook betalingsverplichtingen, leverbare diensten of producten die aangevraagd zijn op de offerte gelden en blijven hierop de algemene voorwaarden gelden.

2. LEVERING

De geschatte levertermijn is gebaseerd op de productieomstandigheden van toepassing op het ogenblik dat de overeenkomst is gesloten. Indien er zich een vertraging zou voordoen waarvoor de verkoper niet verantwoordelijk is zal de levertermijn verlengd worden met de vereiste tijd en de verkoper kan niet aansprakelijk worden gehouden voor zulke vertraging. Goederen blijven de eigendom van de verkoper tot volledige betaling van hoofdsom, kosten en interesten. Niettemin zullen de risico’s van het verlies of de vernietiging van het verkochte goed integraal worden gedragen door de koper vanaf het moment van verkoop van het goed. Alle leveringen vinden plaats op het adres dat de koper heeft opgegeven.

 • De koper dient de geleverde goederen/diensten onmiddellijk na te zien. Eventuele gebreken moeten zo snel mogelijk en ten laatste 7 kalenderdagen na de levering schriftelijk aan de verkoper worden gemeld. Na die termijn staat de verkoper enkel nog in voor verborgen gebreken die de zaak ongeschikt maken voor het gebruik waartoe ze bestemd zijn, voor zover de goederen inmiddels niet werden verwerkt en voor zover de verkoper de gebreken kende of behoorde te kennen. Klachten wegens verborgen gebreken schorten de betalingsverplichting in hoofde van de koper niet op.
 • Indien de koper een digitale dienst aangekocht heeft worden de diensten aangeleverd op de door de koper opgegeven digitale media(emailadres, cloudservice, usb stick, etc…) 3Dlabs 3D Printing Services of diens vertegenwoordiger kan niet aansprakelijk worden gesteld bij verlies, of enige andere vorm van digitale mishandeling waarbij het verlies van de aangekochte digitale dienst optreedt.
 • De koper is verantwoordelijk voor het correct opgeven van het afleveradres waarop het goed of dienst geleverd dient te worden. Indien blijkt dat het afleveradres incorrect, niet volledig of geschrapt geweest is dan gaan wij het pakket dat teruggestuurd geweest is naar ons opnieuw aanbieden nadat de koper het correcte adres ons meegedeeld heeft. De kosten die verbonden zijn aan het opnieuw verzenden vallen ten laste van de koper.
 • De verkoper staat vrij om te kiezen met welke transporteur hij werkt en zal op basis hiervan de verzendkosten in rekening brengen.
 • Verzekerde verzendingen:

Indien de totale waarde van het verzendpakket hoger is dan €250 kan door ons een waardeverzekering aangekocht worden. De kosten verbonden aan deze extra verzendverzekering zijn voor de verkoper.

3. SCHADEVERGOEDING/ AANSPRAKELIJKHEID/VERLIES

 Met uitzondering van hetgeen is omschreven in het vorige artikel, is de verkoper niet gehouden tot welke schadevergoeding dan ook, die rechtstreeks of onrechtstreeks het gevolg zou zijn van door ons geleverde of verkochte goederen, behalve in geval van zware fout of opzet. De aansprakelijkheid van de verkoper is alleszins beperkt tot de factuurwaarde van de geleverde goederen/diensten. In geen geval kan de verkoper worden aangesproken voor enige onrechtstreekse schade zoals, doch niet beperkt tot, verlies van inkomsten, verlies van contracten, kapitaalkosten, beperking van rendement of gelijk welke andere verliezen of gevolgschade, zowel aan de koper als aan derden. De verkoper draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de fout van aangestelde, zelfs niet in geval van opzet of zware fout. De koper dient in dat laatste geval de aangestelde rechtstreeks aan te spreken.

4. BETALING

Behoudens uitdrukkelijk een schriftelijke andere afspraak, is de factuur betaalbaar binnen de 15 kalenderdagen na factuurdatum. In geval van wanbetaling van het geheel of een gedeelte van de prijs, zal het openstaande bedrag van rechtswege en zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, worden verhoogd met een maandelijkse intrest van 2% en een forfaitaire vergoeding van 10 %, met een minimum van 50 EUR. Elke wanbetaling brengt de eisbaarheid mee van de openstaande facturen en geeft de verkoper het recht, na ingebrekestelling, hetzij eventuele toekomstige leveringen op te schorten, hetzij de overeenkomst te ontbinden, onverminderd het recht op schadevergoeding. Bij het uitblijven van een betaling na drie aanmaningen dan kunnen de onbetaalde saldo’s in zijn geheel worden overgedragen naar een incassobureau. De kosten die hieraan verbonden zijn zullen ten laste zijn van de aankoper van de diensten of goederen, of het bedrijf of persoon die hij vertegenwoordigd. Deze kosten zullen bij het totaal saldo gerekend worden en komen bovenop de eerdere aanmaningskosten die al verschuldigd waren aan ons. De hoogte van deze incassokosten zijn vastgesteld door het incassobureau en kunnen anders bepaald worden dan de aanmaningskosten die hierboven beschreven zijn.

Wanneer de koper zijn contractuele verplichtingen niet nakomt, heeft de verkoper het recht om, na ingebrekestelling, hetzij haar verplichtingen op te schorten, hetzij de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, indien op de ingebrekestelling geen of geen nuttig gevolg wordt gegeven binnen de acht werkdagen, onverminderd het recht op schadevergoeding

5. PERSOONSGEGEVENS

Uw persoonsgegevens worden door 3Dlabs 3D Printing Services(3Dlabss.be) verwerkt, voor klantenbeheer op basis van de contractuele relatie als gevolg van uw bestelling/aankoop en voor direct marketing  (om u nieuwe producten of diensten aan te bieden) op basis van ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen. Indien u niet wil dat wij uw gegevens verwerken met het oog op direct marketing, volstaat het ons dat mee te delen op info@3dlabss.be. Via dat adres kan u ook altijd vragen welke gegevens wij over u verwerken en ze verbeteren of laten wissen, of ze vragen over te dragen. Als u het niet eens bent met de manier waarop wij uw gegevens verwerken, kan u zich wenden tot de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel). Een meer uitgebreid overzicht van ons beleid op het vlak van gegevensverwerking vindt u op https://3dlabss.be/privacybeleid/

6. OVEREENKOMSTEN BELGISCH RECHT

Al onze overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht. Eventuele geschillen die in het kader van deze overeenkomst rijzen, kunnen enkel worden voorgelegd aan de bevoegdheid van het rechstgebied van de maatschappelijke zetel van de verkoper.

7. PRIJZEN en BTW:
Alle prijzen op de website zijn inclusief BTW. Er kan op verzoek en met aantonen van een geldig BTW nummer op factuur gefactureerd worden. De BTW wordt dan nog steeds gefactureerd naar de koper en de koper is verantwoordelijk om de BTW te verwerken conform de geldende regels in zijn land.
3Dlabss.be behoudt zich het recht om de prijzen die getoond worden voor grondstoffen, en diensten ten allen tijden aan te passen.

Wij behouden ons het recht om een BTW nummer te weigeren als deze niet voldoet aan de geldende normen.

7.1 KORTINGEN

Kortingen, kortingsbonnen, of enige andere vorm van kortingen kunnen gegeven worden op diensten en producten. Deze kortingen kunnen door ons toegekend worden aan de hand van facturatiekorting of kortingsbonnen die op de website ingediend kunnen worden. Wij houden ons het recht om kortingsbonnen in te trekken of nietig te verklaren indien wij vermoeden dat er fraude gebeurd is. Het gebruiken en toepassen van kortingsbonnen geeft de koper het recht om deze kortingsbon eenmalig te gebruiken, of tenzij anders vermeld tijdens de actie of voorwaarden die gekoppeld zijn aan de kortingsbon of actie. De voorwaarden van deze acties, promos of bonnen zullen beschreven zijn tijdens het gebruik ervan en komen bovenop de reeds vermelde verkoopsvoorwaarden. Indien er geen bijkomende of afwijkende verkoopsvoorwaarden vermeld of beschreven zijn tijdens de acties vervallen de algemene verkoopsvoorwaarden nooit. Indien er afwijkende verkoopsvoorwaarden zijn vermeld op acties of kortingsbonnen zullen deze alleen toepassing hebben op de betreffende paragraaf, vermeld tijdens de acties. Indien anders vermeld blijven de algemene verkoopsvoorwaarden gelden.

8. GARANTIES/ TERUBETALINGEN/ TERUGGAVE

Bepalende de actuele consumentenwet rust er op verkopen een standaard fabrieksgarantieperiode van 1 jaar tellend op de dag van aankoop. En een teruggave garantie zonder motief van 14 dagen.

In volgende gevallen wordt hiervan afgeweken;

Er bestaat geen recht op teruggave/of terugbetalingen en een garantieperiode indien;

 • Het aangekochte goed een dienst is die reeds of gedeeltelijk uitgevoerd geweest is door de verkoper, of diens aangestelde onder aanneming of derden.
 • Er kan geen teruggave of garantie worden verleend indien het geleverde goed reeds uitgevoerd, en of geproduceerd geweest is door ons en waaruit achteraf blijkt dat deze fouten bevatten in het door de klant geleverde basisontwerp, blauwdruk, en of technische tekening die wij gebruiken om deze te produceren.
 • Indien de koper zelf een andere productietechniek of grondstof samengesteld heeft dan de door ons voorgestelde productiemethode of grondstof voor de productie.

De koper blijft verantwoordelijk voor de eindcontrole.

Bijkomende speciale voorwaarden dienst: “PROTOTYPE+” .
Deze speciale bijkomende voorwaarden zijn een aanvulling op bovenstaande voorwaarden en vervangen bovenstaande voorwaarden niet.

 1. Omschrijving Dienst Prototype+
  De koper heeft de mogelijkheid om bij een online of offline aankoop gebruik te maken van de dienst “ Prototype+” tegen bijbetaling. Deze service dekt tot 2 keer kosteloos het herproduceren van een 3D-ontwerp/product binnen de tijdspanne van 3 werkdagen startend na aankoop. Indien de koper hiervan gebruik wenst te maken kan hij deze dienst via offerte aanvragen of via de afrekenpagina/shop op de website.

Deze dienst is uitvoerbaar door ons indien aan volgende voorwaarden worden voldaan:

 • De koper heeft een 3D print service aangekocht(een 3D print).
 • De koper binnen de 3 werkdagen na aankoop van de dienst maximum drie ontwerpen kan laten her-produceren door ons.
 • Het moet gaan om een revisie van het basisontwerp dat de verkoper opgegeven heeft tijdens het afsluiten van de overeenkomt.
 • Het revisieontwerp mag verschillen van het basisontwerp, maar mag geen totaal verschillend ontwerp zijn.
 • Produceren in een andere kleur dan dat van het basisontwerp is toegestaan.
 • Produceren in een andere materiaal dan dat van het basisontwerp is toegestaan.
 • De productietechniek ongewijzigd blijft (FDM blijft FDM, SLA blijft SLA)
 • De koper kan deze dienst retourneren binnen de 3 werkdagen indien hij geen gebruik gemaakt heeft van deze dienst.
 1. WEIGERING

Wij behouden ons recht op weigering van levering van diensten en of produceren en leveren van goederen indien de koper kennis geeft af te wijken van deze voorwaarden of niet akkoord is. De reeds betaalde bedragen kunnen bij weigering van de koopovereenkomst niet teruggevorderd worden door de aankoper.

 

De koper gaat akkoord met deze voorwaarden en eventuele bijkomende voorwaarden die bepaald zijn op de moment van de aankoop. Hierdoor is het de koper zijn verantwoordelijkheid om bij aankoop deze voorwaarden bij te houden aangezien deze onderhevig kunnen zijn aan verandering. Indien de koper deze voorwaarden niet kan voorleggen in verband met betwisting behouden wij ons recht om ons te baseren op de laatst gekende voorwaarden. Een kopie in het bestandsformaat .PDF van deze voorwaarden kan worden gedownload bovenaan op deze pagina.

Onze gegevens:

3DLabs 3D Printing Services
Neerstraat 33, 3150 Wespelaar(BE)
+32 460 953 351
BTW BE0745421046 IBAN BE10 7

Cart
 • No products in the cart.