Algemene verkoopsvoorwaarden

 1. Elke offerte vanwege de verkoper is zonder enige verplichting tot die schriftelijk wordt bevestigd. Bestellingen kunnen schriftelijk geplaatst worden, per email of via internet, maar zullen enkel bindend zijn in zoverre zij schriftelijk bevestigd zijn door de verkoper. Een bestelling, ook die genoteerd door onze agenten of vertegenwoordigers, is slechts bindend indien ze door ons uitdrukkelijk en schriftelijk wordt aanvaard. Annulering of wijziging van de bestelling is niet mogelijk, tenzij na voorafgaand schriftelijk akkoord.
 2. De geschatte levertermijn is gebaseerd op de productieomstandigheden van toepassing op het ogenblik dat de overeenkomst is gesloten. Indien er zich een vertraging zou voordoen waarvoor de verkoper niet verantwoordelijk is zal de levertermijn verlengd worden met de vereiste tijd en de verkoper kan niet aansprakelijk worden gehouden voor zulke vertraging. Goederen blijven de eigendom van de verkoper tot volledige betaling van hoofdsom, kosten en interesten. Niettemin zullen de risico’s van het verlies of de vernietiging van het verkochte goed integraal worden gedragen door de koper vanaf het moment van verkoop van het goed. Alle leveringen vinden plaats op het adres dat de koper heeft opgegeven.
 3. De koper dient de geleverde goederen/diensten onmiddellijk na te zien. Eventuele gebreken moeten zo snel mogelijk en ten laatste 7 kalenderdagen na de levering schriftelijk aan de verkoper worden gemeld. Na die termijn staat de verkoper enkel nog in voor verborgen gebreken die de zaak ongeschikt maken voor het gebruik waartoe ze bestemd zijn, voor zover de goederen inmiddels niet werden verwerkt en voor zover de verkoper de gebreken kende of behoorde te kennen. Klachten wegens verborgen gebreken schorten de betalingsverplichting in hoofde van de koper niet op.
 4. Met uitzondering van hetgeen is omschreven in het vorige artikel, is de verkoper niet gehouden tot welke schadevergoeding dan ook, die rechtstreeks of onrechtstreeks het gevolg zou zijn van door ons geleverde of verkochte goederen, behalve in geval van zware fout of opzet. De aanspakelijkheid van de verkoper is alleszins beperkt tot de factuurwaarde van de geleverde goederen/diensten. In geen geval kan de verkoper worden aangesproken voor enige onrechtstreekse schade zoals, doch niet beperkt tot, verlies van inkomsten, verlies van contracten, kapitaalkosten, beperking van rendement of gelijk welke andere verliezen of gevolgschade, zowel aan de koper als aan derden. De verkoper draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de fout van aangestelden, zelfs niet in geval van opzet of zware fout. De koper dient in dat laatste geval de aangestelde rechtstreeks aan te spreken.
 5. Behoudens uitdrukkelijk een schriftelijke andere afspraak, is de factuur betaalbaar binnen de 15 kalenderdagen na factuurdatum. In geval van wanbetaling van het geheel of een gedeelte van de prijs, zal het openstaande bedrag van rechtswege en zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, worden verhoogd met een maandelijkse intrest van 1,5% en een forfaitaire vergoeding van 10 %, met een minimum van 50 EUR. Elke wanbetaling brengt de eisbaarheid mee van de openstaande facturen en geeft de verkoper het recht, na ingebrekestelling, hetzij eventuele toekomstige leveringen op te schorten, hetzij de overeenkomst te ontbinden, onverminderd het recht op schadevergoeding.
 6. Wanneer de koper zijn contractuele verplichtingen niet nakomt, heeft de verkoper het recht om, na ingebrekestelling, hetzij haar verplichtingen op te schorten, hetzij de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, indien op de ingebrekestelling geen of geen nuttig gevolg wordt gegeven binnen de acht werkdagen, onverminderd het recht op schadevergoeding.
 7. Uw persoonsgegevens worden door 3Dlabs 3D Printing Services(3Dlabss.be) verwerkt, voor klantenbeheer op basis van de contractuele relatie als gevolg van uw bestelling/aankoop en voor direct marketing  (om u nieuwe producten of diensten aan te bieden) op basis van ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen. Indien u niet wil dat wij uw gegevens verwerken met het oog op direct marketing, volstaat het ons dat mee te delen op info@3dlabss.be. Via dat adres kan u ook altijd vragen welke gegevens wij over u verwerken en ze verbeteren of laten wissen, of ze vragen over te dragen. Als u het niet eens bent met de manier waarop wij uw gegevens verwerken, kan u zich wenden tot de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel). Een meer uitgebreid overzicht van ons beleid op het vlak van gegevensverwerking vindt u op https://3dlabss.be/privacybeleid/
 8. Al onze overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht. Eventuele geschillen die in het kader van deze overeenkomst rijzen, kunnen enkel worden voorgelegd aan de bevoegdheid van het rechstgebied van de maatschappelijke zetel van de verkoper.
 9. PRIJZEN:
  Alle prijzen op de website zijn inclusief BTW. Er kan op verzoek en met aantonen van een geldig BTW nummer op factuur gefactureerd worden. De BTW wordt dan nog steeds gefactureerd naar de koper en de koper is verantwoordelijk om de BTW te verwerken conform de geldende regels in zijn land.
  Wij behouden ons het recht om een BTW nummer te weigeren als deze niet voldoet aan de geldende normen. 

Bijkomende speciale voorwaarden dienst: “PROTOTYPE+” .
Deze speciale bijkomende voorwaarden zijn een aanvulling op bovenstaande voorwaarden en vervangen bovenstaande voorwaarden niet.

 1. Omschrijving Dienst Prototype+
  De koper heeft de mogelijkheid om bij een online of offline aankoop gebruik te maken van de dienst “ Prototype+” tegen bijbetaling. Deze service dekt tot 2 keer kosteloos het herproduceren van een 3D-ontwerp/product binnen de tijdspanne van 3 werkdagen startend na aankoop. Indien de koper hiervan gebruik wenst te maken kan hij deze dienst via offerte aanvragen of via de afrekenpagina/shop op de website.

Deze dienst is uitvoerbaar door ons indien aan volgende voorwaarden worden voldaan:

 • De koper heeft een 3D print service aangekocht(een 3D print).
 • De koper binnen de 3 werkdagen na aankoop van de dienst maximum drie ontwerpen kan laten her-produceren door ons.
 • Het moet gaan om een revisie van het basisontwerp dat de verkoper opgegeven heeft tijdens het afsluiten van de overeenkomt.
 • Het revisieontwerp mag verschillen van het basisontwerp, maar mag geen totaal verschillend ontwerp zijn.
 • Produceren in een andere kleur dan dat van het basisontwerp is toegestaan.
 • Produceren in een andere materiaal dan dat van het basisontwerp is toegestaan.
 • De productietechniek ongewijzigd blijft (FDM blijft FDM, SLA blijft SLA)
 • De koper kan deze dienst retourneren binnen de 3 werkdagen indien hij geen gebruik gemaakt heeft van deze dienst.

3Dlabss.be behoudt zich het recht om de prijzen die getoond worden voor grondstoffen, en diensten ten allen tijden aan te passen.

Cart Item Removed. Undo
 • No products in the cart.